ساختار تبلیغات متنی گوگل ادوردز

ساختار تبلیغات گوگل ادوردز

بررسی تبلیغات گوگل ادوردز و ساختار تشکیل دهنده‌ی تبلیغ متنی. ارائه توضیحات، مشخصات و الگوهای پیکربندی اجزای سازنده‌ی تبلیغ در گوگل ادوردز.